Podmínky užití portálu Tlumočení-Překlady.cz

Databáze překladatelů a agentur v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Ochrana osobních údajů návštěvníků

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Ochrana osobních údajů návštěvníků

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Ochrana osobních údajů návštěvníků

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Ochrana osobních údajů návštěvníků

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Ochrana osobních údajů návštěvníků

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Ochrana osobních údajů návštěvníků

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem

Podmínky užití webových stránek www.Tlumoceni-Preklady.cz

(dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem Tlumočení-Překlady.cz je gdi, s.r.o.
IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „Provozovatel“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje internetový Registr překladatelů a překladatelských firem na internetové stránce www.Tlumoceni-Preklady.cz (dále jen „Tlumočení-Překlady.cz“). Provozovatel zveřejňuje profesní profily (dále jen „Profil“) překladatelských firem, agentur, překladatelů, tlumočníků a jazykových korektorů (dále jen „Překladatelé“) a umožňuje, aby Překladatelé měli možnost prostřednictvím Tlumočení-Překlady.cz získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Překladatele na základě jeho Profilu.
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Tlumočení-Překlady.cz (dále jen „Zákazník“) při každém přístupu na stránky Tlumočení-Překlady.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Zákazník svým vstupem na Tlumočení-Překlady.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Tlumočení-Překlady.cz, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Tlumočení-Překlady.cz.

II. Pravidla užití stránek Tlumočení-Překlady.cz

 1. Přístup a používání Tlumočení-Překlady.cz je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Tlumočení-Překlady.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Provozovatel poskytuje Tlumočení-Překlady.cz Překladatelům, kteří si sami vyplňují svůj profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Překladateli na Tlumočení-Překlady.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Tlumočení-Překlady.cz ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím Tlumočení-Překlady.cz.
 3. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Překladatelem.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Tlumočení-Překlady.cz.
 5. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Překladatelem a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Překladatelem.
 6. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na Tlumočení-Překlady.cz, ani nezaručuje bezpečnost Tlumočení-Překlady.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání Tlumočení-Překlady.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Tlumočení-Překlady.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou Tlumočení-Překlady.cz nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Tlumočení-Překlady.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Zákazníka do systému Tlumočení-Překlady.cz.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na Tlumočení-Překlady.cz.

III. Mechanismus zpracování poptávek

 1. Cílem zpracování poptávky je zpostředkovat zákazníkovi službu, tedy překlad nebo tlumočení prostřednictvím překladatelských firem registrovaných na Tlumoceni-preklady.cz za podmínek, které si Zákazník dohodne přímo s překladatelskou firmou.
 2. Zákazník souhlasí s přeposláním poptávky Překladatelům, které si sám vybere ze seznamu překladatelských firem na Tlumočení-Překlady.cz.
 3. Zákazník souhlasí s přeposláním poptávky Překladatelům, které vybere Provozovatel v případě, že Zákazníkem oslovený Překladatel zakázku odmítne nebo ji do 72 hodin (v případě poptávek označených jako urgentní do 24 hodin) nepřijme.
 4. Zákazník si je vědom, že poptávka a příloha může být v případě specifikovaném v bodu III./3. předána i Překladatelům, které si Zákazník sám nevybral a proto jako přílohu k poptávce nebude přikládat tajné, soukromé a citlivé informace a informace, které obsahují osobní údaje dle normy GDPR.
 5. Překladatelské agentury mohou využít poptávku “Nabídka práce - pracujte pro naši agenturu”; používat poptávky po překladech a tlumočení, které jsou určené koncovým zákazníkům.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem aplikace Tlumočení-Překlady.cz.
 2. Tlumočení-Překlady.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel drží veškerá majetková práva vztahující se k Tlumočení-Překlady.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Překladatelů a Překladatelé na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah Tlumočení-Překlady.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Zákazníka

A. Zákazník vůči provozovateli prohlašuje, že:

 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 2. Se před zahájením užívání Tlumočení-Překlady.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Veškeré údaje, které poskytuje Provozovatel, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 4. Nebude používat Tlumočení-Překlady.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 5. Bude používat Tlumočení-Překlady.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 6. Bude používat Tlumočení-Překlady.cz pouze v souladu s jeho určením.

B. Zákazník je povinen při užívání Tlumočení-Překlady.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Překladatelů, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:

 1. Užívat Tlumočení-Překlady.cz v rozporu s těmito Podmínkami.
 2. Komerčně využívat kterékoli části Tlumočení-Překlady.cz způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Překladatele nebo ostatní Zákazníky.
 3. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Překladatelů.
 4. Zasílat Překladatelům falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.
 5. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Překladatelům.
 6. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Překladatelů (viz článek IV. Vlastnická a autorská práva).
 7. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Tlumočení-Překlady.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Tlumočení-Překlady.cz.
 8. Používat takový software nebo postupy přístupu ke Tlumočení-Překlady.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz Tlumočení-Překlady.cz.

VI. Podmínky ochrany osobních údajů

A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 3. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictví formulářů portálů Tlumoceni-preklady.cz, Preklada.cz, Tlumoci.cz a všech domén 3. řádu na nich umístěných (dále platforma) a jde o poptávky či objednávky překladů, tlumočení, jazykových konzultacích, korektur a a dalších překladatelských službách (dále jen služby) nebo prostřednictvím hodnotících formulářů, kde hodnotíte spokojenost se službami překladatelských firem, překladatelů a tlumočníků, které jsou na platformě registrováni (dále jen hodnocení).

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou Vaší poptávky po službách.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou hodnocení firmem registrovaných na platformě.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  •  • zprostředkování služby mezi Zákazníkem a firmami registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  •  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zaslané poptávky nebo hodnocení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  •  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
  •  • oprávněný zájem správce na kontrolu zaslaných hodnocení (ochrana před podvodnými hodnoceními) a uchování pro účel důkazního řízení,
  •  • oprávněný zájem fyzických osob znát původ hodnocení,
  •  • oprávněný zájem na kontrolu výsledku zpracování poptávky Zákazníka vůči firmám, kterým byla poptávka zaslána prostřednictvím Platformy.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  •  • vyřízení objednávky/poptávky Zákazníka a její předání školám a firmám registrovaným na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zaslání nabídky, bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby vám firmy zaslaly nabídku, o kterou žádáte prostřednictvím poptávkového formuláře.
  •  • veřejné neanonymní hodnocení firem, které zpracovaly Poptávku zákazníka
  •  • prezentace hodnocení překladatelských firem veřejnosti včetně informací o hodnotiteli v rozsahu, který hodnotitel sám chce zveřejnit.
  •  • předání hodnocení Zákazníka registrovaným školám a firmám, aby mohly na hodnocení odpovědět, zkontrolovat, zda jste u nich studoval/zadal zakázku a případně ukázat Vaše hodnocení svým budoucím studentům a zákazníkům.
  •  • vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek na Platformě, které mají firmy k dispozici.
  •  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
  •  • po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky po Službě (maximálně 1 rok),
  •  • osobní údaje k hodnocení jsou uchovávána po dobu registrace firmy, která hodnocení obdržela a kdy může veřejnost požadovat ověření hodnocení,
  •  • po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek v průběhu času (nejdéle 15 let),
  •  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  •  • firmy, které jste si vybrali na dodání služeb,
  •  • firmy z firem zveřejněných na Platformě, které jsme vybrali na základě Vašich požadavků v případě, že Vámi vybraná firma zakázku odmítla nebo na ni neodpověděla ve Vámi určeném čase,
  •  • fyzické osoby, které si čtou hodnocení poskytnuté hodnotitelem,
  •  • Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  •  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  •  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  •  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  •  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  •  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  •  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Odesláním poptávky nebo hodnocení z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zavazujete se, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Tlumočení-Překlady.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Tlumočení-Překlady.cz realizován.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.
V Brně dne 25.5.2018Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: