Channel Crossings - překlady a tlumočení Objednat služby

Channel Crossings - překlady a tlumočení Překladatelská agentura

Channel Crossings - překlady a tlumočení, Titulek

Průběh zakázek

Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese: preklady@chc.cz, příp. telefonicky (210 215 310-1). Sdělte nám bližší informace k překladu/tlumočení (do jakého jazyka, v jakém termínu, u překladů navíc, zda požadujete korekturu nebo ne, u požadavku na tlumočení uveďte další požadované služby). Obratem Vám vyhotovíme kalkulaci a po Vašem odsouhlasení překlad/tlumočení zadáme k realizaci.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

V textu uvádíme pouze nejdůležitější body obchodních podmínek. Jejich celé znění najdete na www.chc.cz

Čl. Překlady

1.1 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky

1.2 Objednavatel je povinen uvést v objednávce telefonický kontakt a elektronickou adresu.

1.3 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

1.4. Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

1.5 Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost (tzn. nepřevezme zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce) do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

1.6 Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.

1.7 Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Čl. Tlumočení

1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. Objednavatel je povinen v objednávce uvést předpokládanou délku tlumočení.

1.2 Předložením objednávky se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení

1.3 Odmítne-li objednavatel bez závažného a oboustranně uznaného důvodu řádně sjednané tlumočení přijmout, tlumočení se považuje za splněné, a zhotoviteli tak vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Doporučujeme před samotným odesláním textu k překladu odhadnout počet normostran (1 NS = 1800 znaků). Zjistíte např. v aplikaci Microsoft word – nástroje – počet slov. Výsledný počet znaků vč. mezer vydělte 1800.

Velmi často se stává, že klient zavolá s tím, že má jednu A4 překladu a přitom po převedení na normostarny je to i více než 4500 znaků, což je 2,5 NS.

Channel Crossings - překlady a tlumočení, Praha - Channel Crossings, s.r.o.

Channel Crossings, s.r.o.

Meteor Centre Office Park, budova C, 1. patro, Thámova 32, Praha 8
Garantovaná firma Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Channel Crossings - překlady a tlumočení

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo