Objednat služby

Mgr. Patrick Schmitt Překladatel

Mgr. Patrick Schmitt, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

V případě zájmu o mé služby mi prosím typ výchozího textu, celkový rozsah a Vaši představu o termínu dodání, popř. zašlete také náhled textu. Následně Vás budu kontaktovat s mou nabídkou. Následně sepíšeme a podepíšeme dohodu o provedení překladu, který bude předán vzápětí nezávislému korektorovi.

Objednání a realizace tlumočení

Je nutné tlumočníka včas seznámit s místem konání a tematickými okruhy a materiály, které se zřejmě budou v průběhu tlumočení probírat. Náklady za transport a případné telefonické hovory nejsou zahrnuty v ceně. Před vykonáním práce je nutné sepsat a podpisem stvrdit dohodu o jejím provedení.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Menší zakázky přijímám e-mailem, ve větším rozsahu je prosím zasílejte poštou na moji adresu.

POZOR: V případě, dohody o zprostředkování ověřovacího razítka pro překlad je nutné vždy doložit originál.

Objednávkapře­kladu musí být provedena písemnou formou, stejně jako schválenímnou navržené ceny a termínu dodání

Povinnosti překladatele:

 • Překladatel považuje všechny informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu za přísně důvěrné a zachovává o nich naprostou mlčenlivost. Za žádných okolností jich nevyužije na úkor objednavatele nebo třetí strany. Práci překladatele vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu s Etickým kodexem tlumočníka a překladatele.

Výchozí text

 • Výchozí text, který objednavatel dodá překladateli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozího textu splňovat tyto náležitosti, neručí překladatel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které objednavateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu.

Využití a zveřejňování překladu

 • Objednavatel sdělí překladateli účel překladu. Neuvede-li objednavatel zamýšlené použití přeloženého textu, bude překlad realizován podle nejlepšího vědomí a svědomí překladatele jako text pro informaci. Použije-li objednavatel překlad k jinému účelu než k tomu, který sdělil překladateli písemnou formou, nenese překladatel odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které objednavateli v důsledku tohoto kroku vzniknou. Dále se objednavatel zavazuje zveřejňovat vždy jméno překladatele, chce-li zveřejnit či rozmnožit překlad literárního textu, který mu překladatel zhotovil.

Korektury

 • Korektury strojových překladů nejsou prováděny a jakékoli zakázky tohoto druhu budou zamítnuty, pokud překladatel nabude dojmu, že mu byl předložen ke korektuře strojový překlad či překlad, při kterém byly podobné technologie využity. Veškerá ujednání v takovém případě ztrácí platnost.

Formát vyhotoveného díla

 • Objednavatel a překladatel se dohodnou na formátu překladu. Není-li předem ujednáno jinak, považuje se za vyhovující, bude-li překlad dodán v čistopisu psaném na počítači po jedné straně papíru s náležitými okraji.
 • Normostranou (NS) se rozumí 1.800 tiskových znaků včetně mezer, tzn. 30 (třicet) řádků po 60 (šedesáti) úhozech. Nadpisy a nedokončené řádky (nejvýše však pět na jedné normostraně) se považují za celé řádky. Nedokončená strana se považuje za celou normostranu, jestliže uzavírá text nebo jeho ucelenou část.

Konzultace a další podkladové materiály

 • Jedná-li se o mimořádně náročný text z hlediska terminologického a/nebo věcného, vyhrazuje si překladatel právo průběžně konzultovat s objednavatelem odborné výrazy a/nebo reálie v textu obsažené a vyžádat si u objednavatele k nahlédnutí a ke studiu terminologicky a/nebo věcně související texty, audio a video záznamy apod., pokud jsou dostupné. Stylistická vylepšení a/nebo odsouhlasení specifické terminologie objednavatelem se nepovažují za nedostatky překladatelské prá­ce.

Platební podmínky

 • Cena navržená překladatelem a schválená objednavatelem zahrnuje odměnu za práci na překladu podle míry námahy, znalostí, důvtipu a pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování, a dále odměnu za provedení korektury.
 • Nebylo-li ujednáno jinak, bude cena za překlad uhrazena ke dni splatnosti faktury vystavené překladatelem či ke dni splatnosti stanoveném v příslušné dohodě o provedení práce. Částka je splatná i v případě, že objednavatel si překlad nevyzvedne. Překladatel má právo ponechat si překlad i originál textu až do okamžiku, kdy objednavatel uhradí smluvenou částku v plné výši.
 • V případě opožděné platby se přičítá 1 % (jedno procento) celkové dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

Další ustanovení:

 • Objednávkám o větším rozdahu se rozumí objednávky o rozsahu 10 NS a více. V těchto případech je nutné uhradit předem zálohu 50% ze sjednané celkové ceny překladu. Až poté přijetí zálohy začnou probíhat překladatelské prá­ce.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Zákazník je povinný oznámit:

 • rozsah a typ překladu, popř. na požádání poslat překladateli náhled
 • požadovaný termín dodání
 • podepsat před provedením práce náležitou dohodu o jejím vykonání a souhlasit s uvedenými obchodními podmínkami

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo