MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Objednat služby

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Překladatelská agentura

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., Titulek

Průběh zakázek

Pokud potřebujete přeložit či zkorektorovat text a máte jej v elektronické podobě, pošlete nám jej na naši e-mailovou adresu info@meriva-preklady.cz. Jakmile text obdržíme, vypracujeme tzv. cenovou nabídku na "míru". Tuto nabídku Vám odešleme na e-mailovou adresu. Pokud máte o nabídku zájem, odpovíte dle instrukcí v e-mailu.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Základní pojmy

 1. Zhotovitel – Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15650.
 2. Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
 3. Internetové stránky zhotovitele – internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.meriva-translations.com nebo http://www.meriva-preklady.cz.
 4. Elektronická adresa zhotovitele – info@meriva-preklady.cz, info@meriva-translations.com nebo info@chcipreklad.cz, alternativní adresa meriva@email.cz.
 5. Elektronická adresa objednatele – adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se zhotovitelem.

Čl. I Vznik smluvního vztahu

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a korektorských služeb, a pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednavatelem a společností MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15650 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto něco jiného.
 2. Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských a korektorských služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.
 3. Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulářů umístěných na webu zhotovitele nebo pomocí specializovaného elektronického přístupu pro objednavatele.

Čl. II Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a korektury (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Překlady

1. Všeobecná ujednání

1.1 V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.
1.2 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. VI odst. 1.
1.3 Objednavatel je povinen uvést v objednávce fakturační údaje, telefonický kontakt a elektronickou adresu.

2. Termín předání zakázky

2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v nabídce, resp. objednávce.
2.2 Při převzetí pomocí elektronické pošty, je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně potvrdit obdržení vyhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas, a to pomocí odpovědi na elektronickou adresu zhotovitele.
2.3 Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.
2.4 Pakliže objednavatel neobdržel vyhotovenou zakázku do dohodnutého termínu (den, hodina), který je uveden v objednávce, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat zhotovitele pomocí elektronické či telefonní komunikace, aby zjednal nápravu.
2.5 Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.
2.6 Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
2.7 Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Pokud nám nechcete hned posílat Váš text v elektronické podobě a chcete nejdříve informace po telefonu:

1. zjistěte prosím přesný počet normovaných stran (NS). Výpočet je velice jednoduchý:
Počet znaků včetně mezer / 1800 = Přesný počet NS
Počet znaků včetně mezer zjistíte např. v aplikaci Microsoft Word (starší verze): Soubor – Vlastnosti – Statistika
Upozorňujeme, že fyzická strana ve většině případů neodpovídá straně normované!

2. shodnoťte obor daného textu a hloubku odborné terminologie

3. vyhodnoťte termín, do kdy potřebujete text přeložit či zkorektorovat.

MERIVA TRANSLATIONS s.r.o., Tábor - Meriva Translations

Sídlo Meriva Translations

Topolová 113, Tábor
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo