Ochrana osobních údajů návštěvníků Podmínky užití portálu Tlumočení-Překlady.cz

Podmínky užití webových stránek www.Tlumoceni-Preklady.cz

(dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem Tlumočení-Překlady.cz je gdi, s.r.o.
IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „Provozovatel“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje internetový Registr překladatelů a překladatelských firem na internetové stránce www.Tlumoceni-Preklady.cz (dále jen „Tlumočení-Překlady.cz“). Provozovatel zveřejňuje profesní profily (dále jen „Profil“) překladatelských firem, agentur, překladatelů, tlumočníků a jazykových korektorů (dále jen „Překladatelé“) a umožňuje, aby Překladatelé měli možnost prostřednictvím Tlumočení-Překlady.cz získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Překladatele na základě jeho Profilu.
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Tlumočení-Překlady.cz (dále jen „Zákazník“) při každém přístupu na stránky Tlumočení-Překlady.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Zákazník svým vstupem na Tlumočení-Překlady.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Tlumočení-Překlady.cz, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Tlumočení-Překlady.cz.

II. Pravidla užití stránek Tlumočení-Překlady.cz

 1. Přístup a používání Tlumočení-Překlady.cz je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Tlumočení-Překlady.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Provozovatel poskytuje Tlumočení-Překlady.cz Překladatelům, kteří si sami vyplňují svůj profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Překladateli na Tlumočení-Překlady.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Tlumočení-Překlady.cz ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím Tlumočení-Překlady.cz.
 3. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Překladatelem.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Tlumočení-Překlady.cz.
 5. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Překladatelem a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Překladatelem.
 6. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na Tlumočení-Překlady.cz, ani nezaručuje bezpečnost Tlumočení-Překlady.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání Tlumočení-Překlady.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Tlumočení-Překlady.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou Tlumočení-Překlady.cz nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Tlumočení-Překlady.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Zákazníka do systému Tlumočení-Překlady.cz.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na Tlumočení-Překlady.cz.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří využívají Tlumočení-Překlady.cz a kteří zasílají poptávky Překladatelům.
 2. Ochrana osobních údajů Zákazníka je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 41545.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: IP adresa, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, data z vyplněných formulářů, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek (dále jen jako „Osobní údaje“) a souhlasí, že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 4. Zákazník souhlasí s přeposláním poptávky Překladatelům, které vybere Provozovatel v případě, že Zákazníkem oslovený Překladatel zakázku odmítne nebo ji do 72 hodin (v případě poptávek označených jako urgentní do 24 hodin) nepřijme.
 5. Zákazník si je vědom, že poptávka a příloha může být v případě specifikovaném v bodu III./4. předána i Překladatelům, které si Zákazník sám nevybral a proto jako přílohu k poptávce nebude přikládat tajné, soukromé a citlivé informace.
 6. Zákazník se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky Překladateli uvede pravdivě a přesně.
 7. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Zákazník prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.
 8. Zákazník může požádat o informace o zpracování svých Osobních údajů a Provozovatel je mu povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za to požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Provozovatele a Překladateli na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Osobních údajích a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník ho může kdykoli písemně odvolat.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem aplikace Tlumočení-Překlady.cz.
 2. Tlumočení-Překlady.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel drží veškerá majetková práva vztahující se k Tlumočení-Překlady.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Překladatelů a Překladatelé na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah Tlumočení-Překlady.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Zákazníka

A. Zákazník vůči provozovateli prohlašuje, že:

 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 2. Se před zahájením užívání Tlumočení-Překlady.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Veškeré údaje, které poskytuje Provozovatel, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 4. Nebude používat Tlumočení-Překlady.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 5. Bude používat Tlumočení-Překlady.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 6. Bude používat Tlumočení-Překlady.cz pouze v souladu s jeho určením.

B. Zákazník je povinen při užívání Tlumočení-Překlady.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Překladatelů, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:

 1. Užívat Tlumočení-Překlady.cz v rozporu s těmito Podmínkami.
 2. Komerčně využívat kterékoli části Tlumočení-Překlady.cz způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Překladatele nebo ostatní Zákazníky.
 3. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Překladatelů.
 4. Zasílat Překladatelům falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.
 5. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Překladatelům.
 6. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Překladatelů (viz článek IV. Vlastnická a autorská práva).
 7. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Tlumočení-Překlady.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Tlumočení-Překlady.cz.
 8. Používat takový software nebo postupy přístupu ke Tlumočení-Překlady.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz Tlumočení-Překlady.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Tlumočení-Překlady.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Tlumočení-Překlady.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2011.
V Brně dne 1.10.2011Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo