Objednat služby

Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého Soudní překladatel a tlumočník

Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Předání dokumentu k úředně ověřenému překladu osobně, naskenovaného e-mailem nebo poštou (vždy po dohodě se zákazníkem). Následuje vyhotovení překladu ve stanovené lhůtě, zkompletování a ověření a poté předání osobně nebo poštou (vždy po dohodě se zákazníkem).

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Předmět dodávky

 1. Předmětem dodávky jsou písemné překlady z/do německého jazyka se soudním ověřením nebo písemné překlady z/do německého jazyka bez soudního ověření, a dále tlumočení, zejména soudní tlumočení.
 2. Provádění překladů se soudním ověřením se řídí ustanoveními Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění. Provádění překladů bez soudního ověřením se řídí ustanoveními Živnostenského zákona.

II. Dodací podmínky

 1. Dodané podklady musí být předloženy v písemné formě včetně elektronické formy (např. zaslání e-mailem nebo přes úschovnu) ve formátu word, excel popř. pdf. V případě nečitelnosti či nadměrného poškození dokladu si vyhrazuji nepřeložení příslušné části textu.
 2. Dodací lhůta je stanovena vždy dohodou podle požadavku zákazníka, přičemž je možné se domluvit i na expresním termínu vyhotovení zakázky.
 3. Způsob dodání a převzetí dokumentu bude určen dohodou se zákazníkem. Kromě osobního předání je možné doručení kurýrem, zaslání poštou, popř. zaslání naskenovaných dokumentů e-mailem a jejich zkompletování s originálem při osobním převzetí.
 4. Forma odevzdání hotových překladů se soudním ověřením je písemná, v zákonem předepsané formě (tj. překlad neoddělitelně spojený s původní listinou, opatřený doložkou soudního tlumočníka s kulatým úředním razítkem).
 5. Veškeré překlady vyhotovuji osobně v místě sídla a zaručuji, že dokumenty nebudou přenášeny na žádné jiné místo a že k nim nebudou mít přístup žádné třetí osoby. Při převzetí dokumentů se řídím povinností mlčenlivosti ve smyslu Zákona o soudních znalcích a tlumočnících.

III. Platební podmínky

 1. Překlady se účtují v normostranách hotového překladu podle Zákona o soudních znalcích a tlumočnících a příslušných provádědích předpisů, přičemž 1 normostrana obsahuje 1.800 znaků s mezerami, tj. 30 řádků x 60 úhozů. Blíže k cenám viz vyhláška č. 37/1967 Sb. k zákonu o soudních znalcích a tlumočnících a doporučení Komory soudních tlumočníků České republiky.
 2. Forma úhrady je buď v hotovosti při předání hotového překladu (výjimečně zálohově po dohodě se zákazníkem) nebo bezhotovostně a/nebo u stálých zákazníků na základě vystavení souhrnné měsíční faktury s lhůtou splatnosti 14 dnů od data vystavení.

IV. Ručení

 1. Prohlašuji, že zadanou práci provede osobně, s řádnou péčí a v nejvyšší odborné kvalitě. Prohlašuji, že jsem soudní překladatel jazyka německého, řádně jmenovaný Městským soudem v Praze.
 2. Prohlašuji, že odpovídám objednateli za předané originální dokumenty od okamžiku jejich fyzického převzetí nebo od jejich doručení doporučenou zásilkou nebo osobního dodání kurýrní službou do okamžiku jejich fyzického předání objednateli, kurýrní službě nebo poště k doručení jako doporučené zásilky.
 3. Reklamační lhůta činí 60 dnů. Objednatel musí vznést oprávněný nárok osobně spolu s předložením provedených překladů k jejich opravě. Dodavatel provede jejich bezplatnou opravu v nejkratším možném termínu, avšak nepřebírá odpovědnost za nepřímé a následné škody.

V. Mlčenlivost
Prohlašuji, že jsem jakožto soudní tlumočník a překladatel povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, a to ve smyslu Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění.

VI. Řešení sporů
Případné spory mezi dodavatelem a objednatelem budou řešeny nejprve smírnou dohodou stran. Pokud nebude možno dosáhnout dohody, budou spory řešeny před soudem příslušné jurisdikce. Při sporech o kvalitě provedeného díla jsou zapotřebí odborné posudky dvou dalších soudních překladatelů z daného oboru.

Praha červen 2014

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Zákazník uvede charakter (typ) dokumentu, který potřebuje přeložit, jeho rozsah (počet stran) a termín, do kdy potřebuje překlad provést. Zákazník uvede svoje představy o způsobu doručení dokumentu (osobně, e-mailem, poštou) a dále o způsobu převzetí hotového dokumentu (osobně, poštou).

Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého, Praha - JUDr. Petr Studený

Sídlo JUDr. Petr Studený

Ječná 516/28, Praha 2
Garantovaný překladatel Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Channel Crossings Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Chicory
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo