HT International s.r.o. - odborné překlady a tlumočení Objednat služby

HT International s.r.o. - odborné překlady a tlumočení Překladatelská agentura

HT International s.r.o. - odborné překlady a tlumočení, Titulek

Jak objednávat jazykové konzultace

Zákazníkům doporučujeme objednávat konzultace telefonicky. Jde o rychlejší formu komunikace a není k tomu potřeba jiných informací než místa a časů schůzky.

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Klientům doporučujeme poslat email na jednu z našich kontaktních adres. V zakázce v psané podobě se snáze orientujeme a máme více času na to si nabídku dobře rozmyslet a poslat naši nejlepší variantu návrhu cenu a termínu vyhotovení překladu.

Objednání a realizace tlumočení

Zákazníci udělají nejlépe, pokud nám zašlou poptávku emailem a uvedou maximum informací spojených s tlumočením. Pokud se jedná o urgentní zakázku, je lépe, když zavolají. To samozřejmě platí i o poptávkách na překladatelské služby.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Podmíny – stručně

 • Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě potvrzení písemné objednávky zhotovitelem.
 • Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem (pokud není uvedeno jinak, pak formou elektronické pošty).
 • Převzetí zakázky se děje formou emailu, pokud není uvedeno jinak.
 • Možnost reklamace zakázky vyprší za 24 hodin od odevzdání zakázky zhotovitelem.
 • Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.
 • Jestliže text, který je předmětem objednávky, obsahuje odbornou terminologii v příslušném jazyce, je objednavatel povinen jej poskytnout zhotoviteli.
 • Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
 • Pokud uzná zhotovitel reklamaci, zajistí korekturu na vlastní náklady. Objednavatel má v takovém případě nárok na slevu z ceny zakázky ve výši 10%.
 • Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a uhradit ji.
 • V případě tlumočení zašle objednavatel zhotoviteli materiál alespoň 3 dny před plněním tlumočení. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel.
 • Právo na odměnu za celou dobu plnění tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednavatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky.
 • Cenová kalkulace zakázky je provedena předem na základě poptávky objednavatele.
 • Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.

Pro další informace ohledně obchodních podmínek nás kontaktujte, prosím, na uvedených emailových adresách či telefonech.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Pokud se zákazník chystá objednat si některou z našich služeb, doporučili bychom mu vědět alespoň základní informace ohledně textu, na který se požadovaná služba vztahuje. U překladu je dobré, zná-li zákazník téma nebo alespoň obor, kterého se text týká, alespoň přibližný rozsah (zde je však potřeba upozornit na to, že pro různé jazyky máme jinou veličinu pro stanovení ceny – u CS textů jsou to normostrany, tedy cca 250–280 slov na stranu, u DE textů jsou to normořádky, u většiny ostatních jsou to slova), termín, kdy je potřeba, aby byl překlad vyhotoven, případné další speciální požadavky a samozřejmě jazyky, ze kterých a do kterých je potřeba překlad vypracovat. U tlumočení je potřeba znát opět téma či náplň hovoru, termín a místo konání akce, typ tlumočení (simultánní/kon­sekutivní). Nejefektivnější je, když nám klient zavolá své požadavky a vzápětí zašle dokument včetně shrnutí oněch požadavků emailem. Pokud máme dokument „před očima“, snáze se s ním operuje. Je možné ho ihned zaslat překladateli k nahlédnutí, apod. Celý koloběh objednání zakázky, potvrzení, její zadání, vyhotovení a dodání klientovi se tak urychlí.

HT International s.r.o. - odborné překlady a tlumočení, Praha - HT International s.r.o. (Hero Translating)

Sídlo HT International s.r.o. (Hero Translating)

Seifertova 823/9, Praha 3
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu HT International s.r.o. - odborné překlady a tlumočení

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Chicory
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo